Новини

Home Закон за ДДС ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
ПДФ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

изтегли пълен текст на ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДДС от тук 

 

В сила от 01.01.2007 г.Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г.

 Предмет

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Данъчно задължено лице

Чл. 2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

 Предоставяне на стоки или извършване на услуга

Чл. 3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.

(3) За доставките на стоки или услуги между лице, установено на територията на държава членка и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(4) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки или услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.

(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинеи 3 и 4 не се прилагат, когато доставките на услуги се извършват с цел покриване на разходи по себестойност. В тези случаи е налице вътрешен оборот и не е налице доставка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, по администриране и обслужване на управлението на отстъпените им авторски права, не е доставка на услуга към авторите или носителите на тези права.

Глава втора.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ

Раздел I. Място на изпълнение на доставки

 Място на изпълнение при доставка на стока

Чл. 4. В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.

 Място на изпълнение при доставка на услуга

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията "постоянен адрес" или "обичайно пребиваване" означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива - в други документи за самоличност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мястото на изпълнение на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) се определя по реда на чл. 21, ал. 2, т. 2 от закона, когато услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:

1. трета страна/територия и трета страна/територия, или

2. трета страна/територия и друга държава членка, или

3. друга държава членка и трета страна/територия.

 Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 3 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Спедиторска услуга по ал. 3 и 4 е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки, което включва предоставянето на транспортна услуга като основна доставка и предоставянето на съпътстващи доставки във връзка с тази транспортна услуга като транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Когато основната доставка на транспортна услуга е свързана с транспорт на стоки между две места на територията на страната, спедиторът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че транспортът на стоките на територията на страната е пряко свързан с транспорта на стоките между държави членки.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 3 - 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Мястото на изпълнение при доставка на куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) във връзка с транспорт между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът започва.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 7 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана куриерската или пощенската услуга.

(9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по транспорт на стоки по чл. 22 от закона.

 Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл. 7. (1) Мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, съпътстваща доставката по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която фактически се извършва транспортната обработка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от агент, брокер и друг посредник, действащи от името и за сметка на друго лице, във връзка с доставката на услуга по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Независимо от ал. 3, когато получател по доставката по ал. 2 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, във връзка с предоставянето на услуга по транспортна обработка на стоки по ал. 1, е мястото, където фактически е извършена транспортната обработка на стоките.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 5 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по чл. 23 от закона.

 Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка, експертиза и работа върху движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена услугата, и стоките са напуснали територията на държавата членка, където фактически е извършена услугата, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите, когато услуга по оценка, експертиза или работа по движими вещи е фактически извършена на територията на страната, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 2 от закона, когато услугата фактически е извършена на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната извън територията й, като:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са напуснали територията на страната - когато транспортът е извършен от получателя.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Ако доставчикът на услугата не се снабди с документите по ал. 4 до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката, и услугата фактически е извършена на територията на страната, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът за нея става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.

(6) Данъкът по ал. 5 се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 6 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.

(8) Когато впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 4, той коригира резултата от прилагането на ал. 5 и 6 чрез анулиране на протокола по ал. 6. За анулирането не се издава нов протокол.

(9) Анулирането по ал. 8 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по ал. 1 се приравняват на доставки на услуги по чл. 24 от закона.

Раздел II.

Място на изпълнение на вътреобщностно придобиване

 Удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване

Чл. 9. (1) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, придобиващият по чл. 62, ал. 2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

(2) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:

1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;

2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;

3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;

4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени.

(3) В случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по ал. 2 до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.

(4) В случаите по ал. 3 данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, и се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът по ал. 4 е станал изискуем.

 Корекции

Чл. 10. (1) Когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона е начислен с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и впоследствие лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл. 9, ал. 1, лицето коригира резултата от прилагането на чл. 62, ал. 2 от закона чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол.

(2) В случаите по ал. 1 протоколът се анулира най-късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл. 9, ал. 1.

(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл. 9, ал. 2, след срока по чл. 9, ал. 3 той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл. 9, ал. 5. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2.

Глава трета.

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪК

 Данъчно събитие

Чл. 11. (1) Данъчно събитие по смисъла на закона е всяка доставка, извършена от данъчно задължено по закона лице, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

(2) Данъчно събитие е и вътреобщностното придобиване на стоки.

(3) Данъчно събитие е и вносът на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

 Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на стоки или услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 и 4 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

(2) Когато по договор за доставка на услуга същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.

(3) При извършване на доставки с периодично или непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.

(4) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 и 3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(5) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на договор за лизинг, в който не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост. Счита се, че в един договор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на собствеността се изисква изрично волеизявление на лизингополучателя и допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора.

(6) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на доставка по предоставяне на отстъпени авторски и сродни права от организации за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права на ползвателите.

(7) Данъчното събитие на доставка по отстъпване на авторски права от авторите или носителите на авторските права на организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права възниква на датата, на която авторите или носителите на авторски права одобрят разпределените суми от организациите за колективно управление чрез подписване на двустранен протокол. Когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(8) Независимо от разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 2 от закона при доставка на вестници, списания, книги и други печатни произведения, музикални аудио- и видеозаписи и видеозаписи на филми на електронен или технически носител датата на възникване на данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника се определя по реда на чл. 25, ал. 8 от закона.

 Данъчно събитие при промяна на договор за лизинг

Чл. 13. (1) В случаите на промяна на договор за лизинг, в който първоначално е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и в резултат на промяната на договора се предвижда изрично прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона.

(2) Данъчната основа на доставката по ал. 1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък.

(3) Доставката по ал. 1 се документира по общия ред на закона.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква по реда на чл. 25, ал. 4 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 4 се документира по общия ред на закона.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При заместване на лизингополучател с нов лизингополучател по съществуващ лизингов договор, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че към датата на заместване с новия лизингополучател е налице прекратяване на договора със заместения (първоначалния) лизингополучател, което се документира по реда на чл. 115, ал. 6 от закона.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 6 се счита, че на датата на заместване с новия лизингополучател лизингодателят извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона към новия лизингополучател. Данъчната основа на тази доставка е равна на сумата от вноските, дължими след датата на заместването с новия лизингополучател, без дължимия за тях данък.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 7 се документира по общия ред на закона.

 Данъчна основа на доставки на акцизни стоки

Чл. 14. В данъчната основа по чл. 26 и 52 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

 Данъци и такси по Закона за местните данъци и такси

Чл. 15. Данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.

 Усвояване на финансирания (субсидии)

Чл. 16. (1) Финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

(2) Когато полученото финансиране (субсидия) е доплащане едновременно както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не може да бъде определено с какви доставки или дейности е свързано, се приема, че финансирането (субсидията) е разпределено пропорционално в зависимост от извършените от доставчика доставки по чл. 73, ал. 3 от закона и извършените доставки по чл. 73, ал. 4, т. 2 - 6 от закона за последните 12 месеца преди месеца, през който е усвоено финансирането (субсидията).

 Обикновени или обичайни опаковъчни материали

Чл. 17. (1) Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.

(2) Данъчната основа по чл. 26, ал. 2 от закона не се увеличава със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери по чл. 26, ал. 3, т. 4 от закона, доколкото тази стойност е включена в съпътстващите разходи по опаковане по чл. 26, ал. 3, т. 3 от закона.

Търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя

Чл. 18. (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.

(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.

(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.

(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

(5) В случаите по чл. 26, ал. 5, т. 2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

 Данъчна основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки

Чл. 19. (1) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани.

(2) Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа по ал. 1 се намалява с възстановения размер на акциза.

(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се удостоверява от лицето с документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, която е възстановила акциза.

(4) Намалението на данъчната основа по ал. 2 се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по ал. 3.

(6) В данъчната основа по чл. 64 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

 Особени случаи на определяне на данъчната основа

Чл. 20. Пазарната цена по чл. 27, ал. 3 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Глава четвърта.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ

 Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;

2. фактура за доставката;

3. документ за превоза на тези стоки.

(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документ за превоза на тези стоки;

3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

 Международен транспорт на пътници

Чл. 22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;

2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

 Международен транспорт на стоки

Чл. 23. (1) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;

2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач - товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;

2. копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;

3. фактура за доставката.

 Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия

Чл. 24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;

2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;

2. фактура за доставката.

 Доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен транспорт

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител - когато направлението е трета страна;

3. фактура за доставката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Общността.

 Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, буква "а" от закона на големи плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

3. фактура за доставката.

(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Извън случаите на ал. 1 за доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, буква "а" от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

3. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;

4. фактура за доставката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви "б" и "в" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

 Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет

Чл. 27. (1) За доказване на доставка на услуги по строителството на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за строителството на кораб или самолет;

2. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

 Отдаване под наем на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав

Чл. 28. (1) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква "б" от закона с място на изпълнение на територията на страната по отдаване под наем на плавателни съдове с размери, съответни на тези по чл. 34, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за наем;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателното средство;

3. фактура за доставката.

(2) (Предишен текст на чл. 28, изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква "а" от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор, от който е видно, че плавателният съд, въздухоплавателното средство или подвижният железопътен състав ще бъдат използвани от наемателя им за извършване на международен транспорт, включително международен транспорт в Общността;

2. лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото превозно средство, когато наемател е местно лице;

3. копие от документ, от който е видно:

а) инициал на превозното средство;

б) екипаж или бригада;

в) номер на полет, плаване или друг рейс, маршрут, време на тръгване и време на връщане;

4. фактура за доставката.

 Обработка на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. за малките плавателни съдове:

а) документ, издаден от пристанищното предприятие на корабособственика или на неговия агент за тези услуги, от който е видно, че плавателният съд извършва международен рейс, включително международен рейс в Общността, и са посочени номерът и датата на този рейс;

б) фактура за доставката;

2. за големите плавателни съдове:

а) документ, от който да е видно, че плавателният съд е посетил пристанището;

б) копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния съд, от който е виден размерът на плавателния съд по смисъла на чл. 34 от Кодекса на търговското корабоплаване;

в) фактура за доставката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно средство по по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, получател на тези услуги, от който е видно, че въздухоплавателното средство извършва международен полет, включително международен полет в Общността и са посочени номерът и датата на този полет;

2. фактура за доставката.

(3) За доказване на доставките на услуги по обработка на подвижен железопътен състав по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка обр. 312в;

2. фактура за доставката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Спасителни операции по чл. 31, т. 10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват извън територията на страната.

(5) "Бедствие" е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др. под., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт и др.).

(6) Услуги, свързани със спасителни операции, са:

1. борба с бедствия, вкл. превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др. под.);

2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т. 1.

(7) За доказване на доставките на услуги по ал. 6 доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

б) договор за извършване на услугите;

в) свидетелство за авиационен оператор;

г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

д) фактура за доставката;

2. когато са извършени с плавателно средство:

а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

а) документи, доказващи извършените услуги;

б) фактура за доставката.

 Транспортна обработка на стоки или пътници

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

 Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства

Чл. 31. За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;

2. фактура за доставката.

 Доставка, свързана с международния стоков трафик

Чл. 32. (1) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;

2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;

3. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена декларация от лицето - титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.

2. фактура за доставката.

 Доставка по обработка на стоки

Чл. 33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) писмена митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване" или "обработка под митнически контрол", в която той е вписан като титуляр - когато стоките са необщностни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са общностни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;

2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) писмена митническа декларация за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с която той приключва режима по т. 1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;

5. фактура за доставката.

 Доставка на злато за централни банки

Чл. 34. За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;

2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка - когато получател е централна банка на друга държава членка;

3. писмено потвърждение от получателя по т. 2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;

4. фактура за доставката.

 Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия

Чл. 35. (1) Продажба на стоки в търговски обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

(2) Продажбите по ал. 1 се отчитат и документират по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

 Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Агентийска услуга по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.

(2) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. дисбурсментска сметка;

2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

3. фактура за доставката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Брокерска услуга във връзка с доставка по по чл. 31, т. 9 от закона е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226 - 230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

(4) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;

2. фактура за доставката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;

2. фактура за доставката.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ - алтернативно:

а) копие от писмена митническа декларация, показваща мястото в страната, където стоката е била оформена като местна стока при вноса;

б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности - в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

в) копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1;

г) копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3;

д) копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения;

2. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. товарителница;

2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;

3. фактура за доставката.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;

2. фактура за доставката.

(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Услугите по ал. 5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) В случаите по ал. 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

 Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници

Чл. 37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;

2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);

3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;

4. фактура за доставката.

 Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници

Чл. 38. (1) За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

 Корекции на доставките

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 - 38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

 Настаняване, предоставяно от хотелиер, което е част от организирано пътуване

Чл. 40. За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано пътуване;

2. копие от регистъра на настанените туристи;

3. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

4. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

Глава пета.

ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ

 Доставка на протези, свързана със здравеопазване

Чл. 41. Протезите по смисъла на чл. 39, т. 3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. - РВАС № 7081 от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2006 г. - РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело № 2426 от 2006 г.).

Финансови услуги и застрахователни услуги (Загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл. 46, т. 5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Освободена доставка по смисъла на чл. 47 от закона е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.

 Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл. 43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл. 49, т. 1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.

(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.

 Доставки на сгради и части от тях

Чл. 44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона.

(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът документира доставките, както следва:

1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или

2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл. 114, ал. 1, т. 11 - 14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.